//-->
PageRank
YeşilKamanlılar.Tr.Gg,Kaman,Kırşehir,Kaman Tarihi,Kaman Resimler,Kaman Köyleri,Kırşehir İlçeleri,Kaymakamlık,Kışehir Resimleri
YeşiL KamanKırşehirin Şirin İlšesi Kaman | Kaman'a Dair Herşey...

Belediye Meclisi

Belediye MeclisiBelediye Meclisi
, belde halkının genel oyuyla seçilen bir genel karar organıdır. Üye sayısı ise belediyenin nüfusuna göre değişir, Kaman Belediyesi Meclisi 15 üyeden oluşur.. Meclis, kendisinin karar vereceği bir aylık tatil dışında her ay toplanır. Belediye Meclisine, Belediye Başkanı başkanlık eder.

Belediye Meclisi'nin Kaman Meslek Yüksekokul Ziyareti Hatırası (2009)

 

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:

 • Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

 • Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

 • Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,

 • Borçlanmaya karar vermek.

 • Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

 • Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

 • Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

 • Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

 • Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

 • Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 • Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

 • İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 15 ziyaretçi (65 klik) kişi burdaydı!
PageRank
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=